EN  English

Zahraniční mobility - infoschůzka

Datum: 6. 12. 2017

Podobně jako v uplynulých letech i letos pořádáme (nejen pro studenty) informační schůzku o možnostech výjezdů do zahraničí v akademickém roce 2018/2019. Těšíme se na Vás 6.12. v 15 hod v zasedačce děkanátu, 5. patro. Zahraniční oddělení FCH.

Více...

3. místo našich studentek v sekci Food Technology na konferenci MendelNET 2017

Datum: 11. 11. 2017

Ing. Lenka Šťávová a Ing. Lenka Burdějová získaly pěkné třetí místo v sekci Food Technology v rámci konference   MendelNET 2017. Upřímně gratulujeme!

Více...

Úspěšná reprezentace našich studentů na Studentské vědecké konferenci v Bratislavě

Datum: 9. 11. 2017

9. 11. 2017 se na STU v Bratislavě konal 19. ročník celoslovenské studentské vědecké konference s mezinárodní účastí "Chémia a technológie pre život". Z našich studentů se nejlépe umístila Markéta Kabelková v sekci Tlačové technológie s příspěvkem - Optimalizace tiskových inkoustů pro galerijní dozimetry, na 3.místě v sekci Fyzikálna chémia s příspěvkem - Příprava grafenových kvantových teček pomocí modifikované LPE metody se umístil Lukáš Zdražil.  3.místo také obhájla Marta Jemelková, v sekci Enviromnetálne inžinierstvo, s příspěvkem - Hydratece biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů.

Všem zúčastněných studentům gratulujeme děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty!

Více...

Cena TA ČR v kategorii Originalita řešení pro FCH VUT

Datum: 20. 10. 2017

Technologická agentura České republiky udělila 21. 9. 2017 Fakultě chemické VUT v Brně Cenu TA ČR v kategorii Originalita řešení za spolupráci na projektu Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny. Projekt byl řešen na Fakultě chemické týmem vedeným prof. Michalem Veselým.

Cílem projektu byl vývoj pokročilých tenkovrstvových elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí kalibrovatelné barevné změny. Jde o paměťový element, který kontinuální časovou osu téměř s libovolnou přesností převádí do kumulativní podoby, jež může být potom vyhodnocena nebo vnímána například jako dávka určitého typu záření, doba bezpečné expozice, doba expirace, mez světelné odolnosti nebo trvanlivosti.

Každá ze zapojených institucí přinesla do projektu svoje zkušenosti a byl vytvořen mezioborový tým, který se vzájemně vhodně doplňoval. Projekt řešil problém neexistence jednoduchého a levného způsobu pro posouzení světelné expozice v různých oblastech, jako například v dermatologii, při ochraně zdraví obyvatelstva a ochraně předmětů kulturního dědictví. Ve všech těchto oblastech by bylo užitečné mít k dispozici nástroj pro varování o dosažené dávce záření. Historické předměty, a to nejen staré rukopisy, tisky, fotografie a obrazy, vyžadují dodržování přísného světelného režimu. Jejich uskladnění, podmínky archivace i krátkodobého nebo i dlouhodobého vystavení jsou pevně vázány na znalost jejich světelné expoziční historie. K monitorování těch nejvzácnějších předmětů se používají sofistikované přístroje, ale ve sbírkách muzeí a galerií je obrovské množství sbírkových předmětů vyžadující monitoring světelné historie levným elementem.

Originalita řešení projektu spočívala v kombinaci následujících principů: uživatelsky vstřícná forma se snadným použitím, sofistikovaná reakční vrstva s nanočásticemi polovodičů, levná výroba prvku tiskem.Nedávno uskutečněné akce

Volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020

Datum: 30. 10. 2017

Akademický senát FCH VUT v Brně vyhlašuje volby do AS FCH VUT v Brně na funkční období 2017–2020.

Návrhy kandidátů budou přijímány v souladu s Volebním řádem AS FCH VUT. Návrhy je možné podávat v termínu od 9. do 20. října 2017 12 h. na podatelně Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno, dveře 2103, 2. NP.

Více informací na Úřední desce Akademického senátu FCH VUT v Brně ve vestibulu fakulty nebo na stránkách AS . 

Více...

Volby kandidáta na jmenování rektorem

Datum: 24. 10. 2017

Volba kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně pro funkční období únor 2018 až leden 2022

Více...

Obnovená Fakulta chemická oslavila 25 let své existence

Datum: 18. 10. 2017

Fakulta chemická si minulý týden připomněla 25 let své existence. Na slavnostním zasedání vědecké rady byli oceněni významní pracovníci, spolupracovníci a partneři, kteří se během novodobé 25 -leté historie fakulty podstatným způsobem zasloužili o její rozvoj. Fakulta dále ocenila 22 svých současných zaměstnanců, kteří pro fakultu pracují již více než 20 let a kteří svou příkladnou činností přispěli k rozvoji fakulty. Fotogalerii najdete pod následujícím odkazem

Více...


Přehled akcíRSS